ผลิตภัณฑ ์Enterprice resources Planning ซอฟท์แวร ์ที่มีความสามารถทัดเทียมซอฟท์แวร์ต่างประเทศ  
 

รู้จักProgrambuncheethaiจากไหน

SEARCH  ENGINE
มีคนแนะนำเว็บไซต์
จากเว็บไซต์อื่นๆ
เข้ามาเอง

 
Link
  โปรแกรมบัญชี
  SME Back
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กรมสรรพสามิต
  กรมสรรพากร
  กระทรวง
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงแรงงาน
  ธนาคาร
  สำนักงานประกันสังคม
IT
  Dowload Program all
  PC Anywhere
  Windows Server
  การติดตั้ง Database
  ห้องสมุด - มุม IT
เว็บลิงค์
  ทนาย - บัญชี
  รวมลิงค์
Download
Formula SmallBiz (Online)

FORMULA

"CRYTAL FORMULA"

 

Crytal formula

FORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA Super GL ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชี และภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร ลดความ ซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

Taxation Support ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้ คือการรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษีไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการ, ภาษี มูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้
Document Form Designer ออกแบบฟอร์มเอกสารได้เอง แบบ Business Object Model ใช้งานง่าย แตกต่างจากซอฟท์แวร์ ทั่วไปที่ต้องมีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล, Datatype Field, Table สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่นใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่ (Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ลงกระดาษเปล่า ขนาดต่างๆ ได้ เครื่องมือในการออกแบบ มีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop) สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลายเซ็นจากดิสก์ ได้ รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหาซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ ทั้งยังเหนือชั้นกว่าในการบันทึก รายการในลักษณะ Online รายการค่าใช้ จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชี เดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการเอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค
Speed Entry มีเมนูช่วยให้สามารถบันทึกเอกสารพร้อมๆ กันหลายชนิดทั้งบิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือเช็คได้ภายในหน้าจอเดียว พร้อมทั้งสร้าง Voucher ให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาบันทึกทีละใบอีกต่อไป และสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชี หรือองค์กรทีมีปริมาณเอกสารเกิดขึ้นจำนวนมาก
Online Update and Online Correction บันทึกข้อมูลลักษณะ Link เชื่อมโยงกันอัตโนมัติและสามรถเพิ่ม/แก้ไข รายละเอียดของ ฐานข้อมูล เกือบทุกชนิดได้ทันที
Unlimited Account Periods สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนปีละเอียดถึงระดับขึ้น และไม่จำเป็นต้องปิดงวด หรือตัดตอนข้อมูล จึงทำให้ไม่ต้อง ทิ้งข้อมูลที่มีค่าขององค์กรไป และสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารได้ทุกช่วงเวลา
Export Files (Option) สามารถ Export รายงานทุกประเภท เป็นรูปแบบ Files ต่างๆ ทั้งแบบ DBF, Text, Excel, Lotus หรือ HTML Fomat ในเอกสารที่สำคัญทุกเอกสารจึงทำให้สามารถส่งต่อรายงานต่างๆ ให้กับโปรแกรมอื่นในรูปแบบ Paperiess ช่วยให้ Users สามารถบริหารข้อมูลจากโปรแกรม FORMULA SUPER GL ได้อย่างคล่องตัวสูงยิ่ง

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
ระบบลูกหนี้ FORMULA AR เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบขาย (FORMULA AR) ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กร ที่มีทั้งการขายเชื่อ เป็นปริมาณมาก มีความยุ่งยากในการบริหารลูกหนี้ ระบบ FORMULA AR สามารถสร้างเอกสารทั้งใบวางบิล ใบเสร็จ และ ใบลดหนี้หรือใบรับคืนสินค้า (Credit Note) และสามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติและสามารถกำหนดรูป แบบเงื่อนไขการวางบิล ที่หลากหลาย สามารถเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับชำระเพียงบางส่วน หรือทั้งใบ รับรองการชำระหนี้ ด้วยการชำระเงินที่ หลากหลาย เช่น เงินสด เช็คดร๊าฟ บัตรเครดิต LC (Letter of Credit) TT (Tranfer) ฯลฯ ได้ถึง 1,000 รายการ สามารถรับ ชำระหนี้ โดยบันทึกในรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปพร้อมกันได้ มี Report เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่หลากหลาย เช่น การ์ด ลูกหนี้, Aging Report ทั้งแบบสรุปและละเอียดแยกแผนก ฝ่ายหรือโครงการ โดยสามารถกำหนดช่วงในการวิเคราะห์อายุหนี้ได้, พิมพ์ Report สรุปกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้กรณีที่มีการขายสินค้า เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ-ส่งออก Report แสดงยอดหนี้ค้างชำระ แยกตามชื่อลูกค้าได้ ฯลฯ

FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
ระบบเจ้าหนี้ FORMULA AP เป็นระบบที่รองรับการทำงานขององค์กรที่มีการซื้อเชื่อทั้งซื้อสินค้าและบริการ ที่มีความซับซ้อน ในการ บริหารยอดหนี้ทั้งเรื่องการรับวางบิล การออกใบจ่ายเงิน และ ใบลดหนี้หรือใบคืนสินค้า (Credit Note) ซึ่งนอกจากจะชำระหนี้โดย เลือก Invoice ทั้งหมด ใบเดียว หรือ Invoice หลายใบ หรือตัดจ่ายหนี้บางส่วนทั้งจาก Invoice ใบเดียวหรือหลายใบ ได้แล้ว ยังสามารถชำระหนี้โดยสามารถบันทึกรายการ และพิมพ์ใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปพร้อมกันได้, รองรับการจ่ายหนี้เกิน หรือขาดจากยอดเงินจริงได้ นอกจากนี้ยังมี Report ตรวจสอบ และเพื่อการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การ์ดเจ้าหนี้, Aging Report ทั้งแบบสรุปและแบบละเอียดแยกแผนกแยกฝ่าย หรือแยกโครงการได้ โดยสามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้ได้ สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ พร้อมทั้งสรุปผลต่าง กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีที่มีการซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ และสามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ทั้งในมุมเอกสารจริงและในมุมของนักบัญชีได้ ฯลฯ

FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
ระบบจัดซื้อ FORMULA PO เป็นระบบที่รองรับงานด้านการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า เป็นต้น สามารถรองรับทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ และธุรกิจรับฝากขาย ใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสีย ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และผู้เสียภาษีแบบเหมาจ่าย หรือ ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีระบบ FORMULA PO ยังช่วยเก็บประวัติการซื้อได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นตามสินค้ากลุ่มสินค้า หรือผู้ขายสามารถ ตรวจสอบสินค้าค้างรับจาก Suppliers สามารถรับสินค้าทั้งแบบ Patial และแบบเกินจำนวน ทั้งแบบของแถมและไม่ใช่ของแถม สามารถระบุ Serial Number และ LOT ของสินค้าทั้งในใบสั่งซื้อและ ใบรับสินค้า หรือแม้กระทั่งส่วนลดเป็นชั้นๆ ที่ได้รับจาก Suppliers ทั้งในแต่ละรายสินค้าและจากใบสั่งซื้อทั้งใบ
นอกจากนั้น ถ้ามีการสั่งซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบจากต่างประเทศก็สามารถรองรับในเรื่องของสกุลเงินต่างๆ ได้ไม่จำกัดสกุลเงินโดย ลูกค้าสามารถเพิ่มสกุลเงินได้เองโดยง่าย และสามารถเพิ่มเติมต้นทุนเพิ่มเติมในสินค้าที่ทราบต้นทุนในภายหลัง เช่น ค่าเดินพิธีการ และค่าขนส่ง เป็นต้น โดยระบบจะทำการคำนวณย้อนหลัง ให้สินค้านั้นมีต้นทุนที่ถูกต้อง นอกจากนั้น ยังสามารถพิมพ์รายงานตรวจความถูกต้องได้ และสั่งพิมพ์รายงานเพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Report) ต่างๆ มากมายสำหรับ ผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และการจัดการด้านการสั่งซื้อสินค้า และวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

FORMULA SO ระบบงานขาย
ระบบขาย FORMULA SO เป็นระบบที่รองรับรูปแบบการขายทีมีความหลากหลายรองรับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบยืมสินค้า ใบส่งของ ใบกำกับภาษี บิลเงินสด เป็นต้นFORMULA SO เป็นโปรแกรมรองรับการขาย ที่มีความยืดหยุ่น (Flexbility) สูงมาก เช่น สามารถขายสินค้าได้ก่อน โดยไม ่ต้องรอยอดสต็อคยกมา ทำให้สามารถเริ่มใช้ระบบได้ อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมียอดยกมา แต่เมื่อทราบยอดยกมา ในภายหลังก็สามารถนำมาใส่ในระบบ แล้วระบบจะทำการปรับ ยอด ให้ถูกต้องได้เองโดยอัตโนมัติ ทั้งในใบเสนอราคา และใบสั่งขาย สามารถระบุส่วนลดได้ทั้งตัวเงินและเปอร์เซ็นต์ได้หลายๆ ชั้นทั้งในแต่ละ items ของ สินค้า และส่วนลดที่ท้ายบิลทั้งใบ สามารถเซ็ตรูปแบบการขายโดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อจากลูกค้า ระบบมีการเช็ควงเงิน เครดิตการขายหากลูกค้าเกินวงเงินเครดิตที่ได้รับอนุมัติไว้ ระบบจะไม่สามารถออกใบสั่งขายได้ ต้องรอการอนุมัติ จากผู้มีอำนาจ และสามารถระบุสิทธิการขายหรือผู้อนุมิติการขายได้ ระบบรองรับการทยอยส่งสินค้าให้ลูกค้าในแบบ Partial Shipment ได้ซึ่งสามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบสินค้าค้างส่งๆได้ รองรับการขายทั้งเป็น LOT, Serial Number, ชุดสินค้าและโปรโมชั่น ต่างๆ ได้ เช่นการเซ็ตช่วงโปรโมชั่นการมีของแถมต่าง ๆ รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน, รองรับหน่วยนับคู่ขนานได้ เช่น ขายเหล็กเป็นกิโลกรัม แต่เช็ค Stock เป็นเส้น เป็นแผ่น เป็นต้นมี Report ตรวจสอบและวิเคราะห์การขายที่หลากหลาย เพื่อผู้บริหาร เช่น รายงานที่เกี่ยวข้องกับค่า Commision ของพนักงานขาย รายงานสรุปยอดขาย-ต้นทุน-กำไรของสินค้า รายงานการขายแยกตามกลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้าและเขตการขายได้

FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง FORMULA IC ความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการกำหนดคลังสินค้าได้ถึง 40,000 คลัง ในแต่ละ บริษัทและแต่ละสาขา สามารถรองรับ ทั้งสินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบสำหรับการผลิต สามารถสร้าง สินค้าเป็นชุด เมื่อทำการขายหรือเบิกสินค้าเป็นชุดระบบจะทำการตัดสต็อครายการที่เป็นส่วนประกอบให้อย่างถูกต้อง

การคิดคำนวณต้นทุนทางบัญชีสามารถรองรับได้ถึง 4 แบบ คือ
1. แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Weighted Average)
2. แบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO : First-In Frist-Out
3. ต้นทุน Specific แบบระบุ LOT
4. ต้นทุน Specific แบบระบุ Serial
สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน ซึ่งสามารถบันทึกภายหลังได้ โดยจะยังคงได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบต้นทุนถัวเฉลี่ยและ FIFO รองรับการขายสินค้าเป็น LOT และเป็น Serial Number, รองรับการปรับเพิ่ม-ลดยอดสินค้าคงคลังได้ กรณีสินค้าสูญหายหรือชำรุด มี Report เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับ สินค้า คงคลังและวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น รายงานสถานะสินค้าคงคลังและรายงานสินค้าที่ไม่มีการขายหรือที่ไม่มีการเคลื่อนไหว พิมพ์ Rrice list, พิมพ์รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safty Stock เพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องซื้อสินค้าตัวใดเข้ามา เพื่อให้การขายหรือการผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถทำใบรับสินค้าสำเร็จรูปการผลิต และรับสินค้าจากการผลิตโดยอัตโนมัติ ( กรณีใช้ FORMULA EMS และเชื่อมโยงกับระบบผลิต FORMULA PMS ) รองรับการเบิก / การคืนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง แยกตาม แผนก ฝ่าย หรือโครงการ พร้อมรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ

FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบทรัพย์สินถาวรและค่าเสื่อม FORMULA FA เป็นระบบการคิดคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวร ที่เน้นความสะดวกสบาย สำหรับ Users และเป็นระบบที่ถูกออกแบบให้มีความละเอียดสูงในการคำนวณค่าเสื่อม ซึ่งคำนวณได้ละเอียดถึงระดับวัน จึงเป็นการคำนวณค่าเสื่อมตามจริงได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นปีที่มี 365 หรือ 366 วัน อีกทั้งสามารถที่จะแก้ไขรหัสสินทรัพย์ ทุกอย่างได้โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมายเพียงใด นับเป็นความคล่อง ตัวอย่างยิ่งในการออกแบบ รหัสสินทรัพย์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง FORMULA FA มีการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภท FORMULA SUPER GL ดังนั้นหลังจากการคำนวณค่าเสื่อมแล้วระบบจะทำการลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นกรณีสินทรัพย์มีการซ่อมบำรุง หรือเพิ่มค่าของสินทรัพย์ ระบบสามารถเพิ่มมูลค่าในสินทรัพย์เดิมนั้น เพื่อคำนวณค่าเสื่อมในงวดถัดไปได ้สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุง สินทรัพย์ และบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพื่อคิดค่าเสื่อมได้และการคำนวณค่าเสื่อม สามารถคำนวณได้ทั้งแบบเส้นตรง (Straight line) และแบบลดน้อยถอยลง (Declined) ซึ่งสามารถคิดค่าเสื่อมแยกตามหน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์นั้น ๆได้

FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร FORMULA CQ เป็นระบบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเช็คและเงินฝาก ซึ่งรองรับการทำเช็คล่วงหน้า (Posted Date Cheque) อันเป็นระบบการชำระเงินส่วนใหญ่ขององค์กรภายในประเทศไทย นอกจากนั้น FORMULA CQ ยังรองรับทั้งการพิมพ์เช็ค ออกจากเครื่องและการเขียนด้วยมือ เป็นระบบที่เชื่อมโยงทั้งระบบบัญชีแยกประเภทระบบลูกหนี้ และระบบเจ้าหนี้ สามารถบันทึกใบนำฝาก เข้าธนาคาร (Payin Slip)ได้จากระบบโดยตรง และโปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ระบบ FORMULA CQ ยังมี Report เพื่อตรวจสอบ และวิเคราะห์ต่าง ๆอีกมากมาย เช่น รายงาน Outstanding Cheque, รายงานทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่ายเรียงตามวันที่ ในเช็ค / ตามเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / เลขที่ใบสั่งจ่าย รายงานเช็คมีปัญหา รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement) สำหรับเพื่อการตรวจสอบหรือการทำกระทบยอด (Bank Reconcile) รายงาน Outstanding Cheque เป็นต้น

FORMULA Budget
รองรับการกำหนดงบประมาณแยกแผนกแยกโครงการได้
ควบคุมงบประมาณในโครงการข้ามปี และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อใดก็ได้
สามารถวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงานได้ เช่น งบกำไรขาดทุน งบค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ พิมพ์รายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริง กับงบประมาณ เช่น งบประมาณแสดงผลต่าง แยกตามแผนก แยกตามโครงการ
สรุปทั้งปี เป็นรายเดือน รายไตรมาส 

FORMULA VAT

รองรับเรื่องภาษีไม่ถึงกำหนดได้ เช่นในงานบริการที่ยังไม่ถือว่าเกิดภาษีขึ้น สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้ ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไม่ถึงกำหนด กลับบัญชีภาษีไม่ถึงกำหนด ให้อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับภาษี
สามารถพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 จับคู่กับ VOUCHER เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารย้อนกลับต้นตอได้
รองรับเรื่องภาษีซื้อ-ภาษีขาย ยื่นเพิ่มเติม เช่นกรณียื่นภาษีไม่ทันในเดือนภาษี หรือกรณีอนุโลมให้ยื่นภาษีเป็นเดือนถัดไป
รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น VAT 10% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได้ ออกรายงานแยกแต่ละอัตราภาษีได้อย่าง ถูกต้อง
รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถขอคืน 100% ได้ทั้ง ใบ และเฉลี่ยคืนแต่ละรายการสินค้าด้วยอัตราที่แตกต่างกันได้
สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ซื้อ เป็นคนละชื่อกับลูกค้าในรายงานภาษีขายได้ สามารถแยกแยะรายการภาษีซื้อที่ขอคืนได้ หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ตามข้อกำหนดสรรพากร และออกรายงานได้ทั้งแยกและรวม สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจับคู่กับ VOUCHER ช่วยให้ตรวจสอบยันยอดกับบัญชีแยกประเภทภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ สะดวกสามารถกำหนดข้อความในรายงานภาษีได้โดยอิสระ แยกต่างหากจาก คำอธิบายรายการใน VOUCHERรองรับกรณีที่มูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ ถูกต้องแต่ต้องแสดงในรายงานภาษีให้ตรง กับเอกสาร พิมพ์รายงานภาษีซื้อ- ภาษีขายได้ตามข้อกำหนดสรรพากร และแยกให้ตามสาขาของกิจการ

FORMULA Multi-Currency 
สามารถบันทึกมูลค่าต้นทุนส่วนเพิ่มได้ (เช่น ค่าระวางสินค้า ค่าขนส่ง) สามารถพิมพ์รายงานการ์ดเจ้าหนี้ เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเงินบาท กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในรายงานเดียวกันได้ สามารถบันทึกสกุลเงินและอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่รับชำระหนี้ หรือจ่ายชำระหนี้ โปรแกรมจะคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติ สามารถพิมพ์รายงานการรับชำระหนี้ และจ่ายค่าชำระหนี้เปรียบเทียบอัตรา แลกเปลี่ยนสกุลเงินและเงินบาท กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในรายงานเดียวกันได้ สามารถทำ Revalue ประเมินสภาพหนี้แต่ละงวด บัญชีหรือทำการยกเลิก Revalue ที่เคยทำแล้วได้ สามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ที่รหัสลูกหนี้และเจ้าหนี้ ได้ที่หน้าจอบันทึก
ทำ Revalue ได้ไม่จำกัดครั้งและ POST GL ให้อัตโนมัติ 

FORMULA Costing
ระบบงบเปรียบเทียบ เป็นระบบที่สามารรองกับการกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อทำ Cost allocation ระดับแผนกได้ และสามารถทำ Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้นรองรับการทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเองหรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วนที่เคยจัดสรร ไว้แล้วหรือจัดสรรให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถทำ Job Order Costing* Process Costing Hybrid-product Costing* เหมาะกับการทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหาร ต้นทุนของแต่ละกิจกรรม

FORMULA Consolidate
ระบบรวมงบของทุกบริษัท รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือ หรือเลือกมาบางส่วนก็ได้
ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับนักบัญชี ที่ดูแลงบให้กับหลาย ๆ บริษัทในเครือได้อย่างดีเยี่ยม

FORMULA Security
ระบบรักษาควมปลอดภัย เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานทุกคนขององค์กร ในระดับต่าง ๆ
สามารถกำหนดสิทธิ์มาตรฐานได้ 3 ระดับใหญ่คือ Top Manager Middle Manager และOperator
สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ เพิ่ม/แก้ไขได้หรือไม่ได้ ให้มองเห็นหรือไม่ก็ได้
สามารถกำหนด Password ตั้งแต่ก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม ทุกๆ ระบบ ทุกหน้าจอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่มีการตรวจสอบข้อ มูลเรียบร้อยแล้ว สามารถ Lock ไม่ให้แก้ไขเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

FORMULA Data Maintanable
ระบบบำรุงรักษาข้อมูล รองรับการสำรองข้อมูลทั้งหมดของระบบ เพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย
สามารถสำรองข้อมูลได้เป็นส่วนๆ เช่นสำรองข้อมูลทั้งบริษัท หรือแยกสาขาได้ และมีทั้งระบบตรวจสอบจัดเรียงข้อมูลและระบบประมวลข้อมูล เพื่อความถูกต้องแม่นยำ เพื่อความเสถียรสูงสุดของข้อมูล

FORMULA Management Information System
ระบบ Management Information System (MIS) คุณสมบัติและความสามารถของระบบ MIS
เป็นระบบงานด้านข้อมูลสารสนเทศที่ให้กับผู้บริหารเพื่อช่วยใน การตัดสินใจ
รวบรวมรายงานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถดูทั้งรายงานแบบสรุป รายงานแบบแจกแจง รายงานต่าง ๆ ได้
จัดเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

ระบบบริหารงานซื้อ Purchase Management
ระบบบริหารงานขาย Sale Management
ระบบบริหารลูกหนี้ AR Management
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP Management
ระบบบริหารสินทรัพย์ FA Management
ระบบบริหารงานสินค้าคงคลัง IC Management
ระบบบริหารงานเช็คและธนาคาร Cheque & Bank Management
ระบบบริหารงานบัญชี General Jounal Mangement

FORMULA Financial Analysis System
ระบบวิเคราะห์การเงิน รองรับงานของผู้บริหารด้านการเงิน
ตรวจสอบการรับเงิน การติดตามหนี้
พิมพ์รายงานการรับเงินต่างๆ เช่น รับเช็คมาเป็นจำนวนเงินเท่าไร เมื่อไรครบชำระหนี้ และยังสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินเพื่อนำมาวิเคราะห์ ทั้งรายรับรายจ่ายได้ในคราวเดียวกัน
ผู้บริหารสามารถพิมพ์รายงานประมาณรับเงินตามหนี้ ประมาณจ่ายเงิน เพื่อนำไปตัดสินใจได้ทันที

 

 
   
   โปรแกรมบัญชี Forma ERP   |    โปรแกรมบัญชี At Con    |    โปรแกรมบัญชี AutoFlight    |    โปรแกรมบัญชี Daccount   |    โปรแกรมบัญชี Express    |    โปรแกรมบัญชี EasyWin    |    Services   |    Contact Us   |    Webboard   |    รวมลิงค์  

 เว็บเพื่อนบ้าน 
All rights reserved © Copy right 2006 - 2008

Powered by programbuncheethai.com