ผลิตภัณฑ์ Enterprice resource Planning ซอฟท์แวร์ ที่มีคุณภาพทัดเทียมซอฟท์แวร์ต่างประเทศ  
 

รู้จักProgrambuncheethaiจากไหน

SEARCH  ENGINE
มีคนแนะนำเว็บไซต์
จากเว็บไซต์อื่นๆ
เข้ามาเอง

 
Link
  โปรแกรมบัญชี
  SME Back
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กรมสรรพสามิต
  กรมสรรพากร
  กระทรวง
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงแรงงาน
  ธนาคาร
  สำนักงานประกันสังคม
IT
  Dowload Program all
  PC Anywhere
  Windows Server
  การติดตั้ง Database
  ห้องสมุด - มุม IT
เว็บลิงค์
  ทนาย - บัญชี
  รวมลิงค์
Download
Formula SmallBiz (Online)

Easy wins

"EASY WINS PRODUCT"

 

  ระบบบัญชีแยกประเภท
    สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบรวมไปถึง กิจการประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องมีการออกงบต้นทุนผลิตด้วย รายงานทุกตัวท่านไม่ต้องออกแบบเอง  เพราะโปรแกรม จะจัดการให้อย่างเหมาะสม ตามประเภทของกิจการที่กำหนด โดยอัตโนมัติ และเนื่องจากการทำงานเป็นแบบ Interactive ดังนั้น หลังจากที่ท่าน ลงรายการค้า แม้เพียงรายการเดียว ก็สามารถออกงบการเงินทุกชนิด อาทิเช่น งบกำไรขาดทุน หรืองบดุล ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดบัญชี หรือทำขั้นตอนใดๆอีกทั้งสิ้น

  ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
         เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร คลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านสามารถทราบ ปริมาณสินค้าคงเหลือ , สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ , การเคลื่อนไหว ของสินค้า , กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว , จัดอันดับของสินค้าที่ขาย ได้มากที่สุด , ต้นทุนขายสินค้า ฯลฯ ได้ทันทีในทุกๆช่วงเวลา ที่ต้องการนอกจากนี้ยังมี รายงาน บัญชีพิเศษ และบัญชีคุมสินค้า ( สต๊อคการ์ด ) ที่จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมสินค้าแต่ละตัว อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพได้ตลอดทั้งปี

  ระบบขายและวิเคราะห์ขาย

            เป็นโปรแกรมที่เชื่อมการทำงานของสองโปรแกรมหลักเข้าด้วยกัน คือโปรแกรมสินค้า คงคลังและโปรแกรมลูกหนี้ โดยข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ จะถูกโอนไปยัง โปรแกรมหลัก ทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งพิมพ์ใบกำกับ ออกมาได้ ทันที ช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี

  ระบบลูกหนี้

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการทุกประเภท ช่วยลดภาระในการควบคุมบัญชีลูกหนี้และบัญชีเงินสด ให้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบยอดคงค้างในใบกำกับที่ครบกำหนด การชำระเงิน ไปจนถึงเช็ครับล่วงหน้าทั้งปัจจุบัน และล่วงหน้าไม่กำหนดระยะเวลา และยังมีรายงานการค้างชำระแยกตามอายุหนี้ ช่วยให้ท่านคาดการลงทุนในอนาคต

  ระบบจัดซื้อและวิเคราะห์ซื้อ

เป็นโปรแกรมที่เชื่อมการทำงานของ สองโปรแกรมหลัก เข้าด้วยกัน คือโปรแกรมสินค้าคงคลัง และโปรแกรมเจ้าหนี้ โดยข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ จะถูกโอนไปยัง โปรแกรมหลัก ทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล การซื้อสินค้าของท่านได้ตลอดเวลา

  ระบบเจ้าหนี้

สามารถใช้งานได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มี การจำหน่ายสินค้า , ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไป โดยแยกเป็นบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีเงินสด ท่านสามารถจัดเตรียมใบกำกับที่ร้านค้าต่างๆ นำมาวางบิล พร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิลให้กับร้านค้าเหล่านั้น เพื่อนัดวันมารับเช็คจากโปรแกรมได้ทันที รวมไปถึงการบันทึกการออกเช็คสั่งจ่าย ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถทราบยอดเช็คที่สั่งจ่ายไปแล้ว ล่วงหน้า และย้อนหลังได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

  ระบบควบคุมเช็คและธนาคาร

สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ช่วยลดภาระ การเขียนเช็คจ่ายเจ้าหนี้ หรือการบันทึกรับเช็คจากลูกค้า สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝาก ทั้งรายการฝาก-ถอน โอนเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมธนาคารได้ พร้อมออกรายการ Bank Statement

 

Easywin Easywins post

 

 

 
   
   โปรแกรมบัญชี Forma ERP   |    โปรแกรมบัญชี At Con    |    โปรแกรมบัญชี AutoFlight    |    โปรแกรมบัญชี Daccount   |    โปรแกรมบัญชี Express    |    โปรแกรมบัญชี EasyWin    |    Services   |    Contact Us   |    Webboard   |    รวมลิงค์  

 เว็บเพื่อนบ้าน 
All rights reserved © Copy right 2006 - 2008

Powered by programbuncheethai.com